รายละเอียดกิจกรรม << ย้อนกลับ
AED Calibration
AED หรือ Automatic External Defibrillator เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีความจำเป็นต้อง calibrate อย่างน้อยปีละครั้ง และตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ตามมาตรฐาน 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.